Het Stibeman Fonds (2)

Schenkingen en testamentaire beschikkingen (situatie per 1-1-2008)

Indien u Stichting tot Behartiging van de belangen van de Malacologie in Nederland 'STIBEMAN' wilt steunen, is de volgende informatie is voor u wellicht nuttig.

STIBEMAN is aangemerkt als ANBI. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan STIBEMAN kunnen worden opgevoerd als aftrekpost bij uw belastingaangifte. STIBEMAN levert geen tegenprestatie. Het nummer van de postrekening van de stichting luidt: 5408953 t.n.v. Stichting STIBEMAN.

Viviparus contectus, Nederland © S. van Leeuwen

Gewone schenking

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.

Periodieke schenking (lijfrenteschenking)

Wanneer u gedurende een aantal jaren eenzelfde periodieke gift wilt geven (lijfrenteschenking) heeft dit als voordeel dat de minimumdrempel van 1% voor de belastingaangifte niet van toepassing is. Het gehele bedrag is dan aftrekbaar. Wel dient dit notarieel te worden vastgelegd. De voorwaarden om zulks op te voeren als aftrekpost zijn:
- u hebt de gift laten vastleggen bij een notaris
- u maakt regelmatig bedragen over
- deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog
- het overmaken van deze bedragen eindigt uiterlijk bij uw overlijden
- u doet de gift minimaal 5 jaar achter elkaar

Nalatenschap

Nalaten is het erfrechtelijk, bij testament, (mede) toewijzen van gelden aan een begunstigde. Zulk een schenking aan STIBEMAN is vrij van successierechten. U kunt in uw STIBEMAN als (mede)erfgenaam voor (een bepaald deel van) uw nalatenschap opnemen. Dit erfdeel zal door de stichting beneficiair worden aanvaard, dat wil zeggen alleen wanneer het positief blijkt.

Legaat

Een legaat is een vast geldbedrag of een bepaald percentage van uw nalatenschap, eventueel aangepast aan de inflatie. Bij een legaat kan de stichting niet worden geconfronteerd met schulden uit de nalatenschap.
Een voorbeeldtekst in uw testament voor een legaat kan als volgt luiden:
'Hierbij legateer ik, vrij van rechten en kosten, een legaat aan Stichting tot Behartiging van de belangen van de Malacologie in Nederland 'STIBEMAN' voor een bedrag van € (gevolgd door het bedrag dat u wilt nalaten)'.

Opmerking

Voorgaande informatie is tijdsbepaald en afhankelijk van de op het moment geldende fiscale regels. Het bestuur van STIBEMAN kan geen verantwoording nemen voor de juistheid en actualiteit van de aangegeven tekst. Het is raadzaam eventueel een notaris of fiscaal specialist te raadplegen voordat één van genoemde wijzen van geldtoekenning wordt aangegaan.

Wanneer u STIBEMAN wilt steunen door een schenking of een testamentaire beschikking en nader advies behoeft, kunt u daartoe ook contact opnemen met de penningmeester van de Nederlandse Malacologische Vereniging.


[ naar boven ]


www.spirula.nl   Laatst gewijzigd: 30 december 2013