Officiële stukken NMV

TerebraStatuten en Huishoudelijk Reglement

De Statuten zijn de notarieel vastgelegde grondregels van de vereniging. Huishoudelijk Reglement is hierop een aanvulling. Voor wijziging van het HR hoeft echter niet de gang naar de notaris gemaakt te worden; dit kan de vereniging zelf.

Statuten NMV

Huishoudelijk Reglement

Beleidsplan

NMV Beleidsplan 2018-2021 (zoals goedgekeurd op de ALV van 14 april 2018).

Jaarverslagen

Het bestuur van de Nederlandse Malacologische Vereniging stelt jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening op. Deze stukken worden na goedkeuring door het bestuur aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Malacologische Vereniging. De jaarstukken worden gecontroleerd door een kascommissie, die benoemd wordt door de Algemene ledenvergadering van de vereniging. De jaarverslagen inclusief jaarrekening kunt u hier inzien:

Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering 2022

De vergaderstukken van de ALV in het voorjaar van 2022 zijn t.z.t. hier te downloaden.

2014-06-25 08.49.22

 

Privacyverklaring

Nederlandse Malacologische Vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De wijze waarop dit gebeurt is weergegeven de privacyverklaring die hieronder te downloaden is. Deze verklaring is geldig vanaf 25 mei 2018.

De vereniging heeft dit document opgesteld om te voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze privacyverklaring bevat tevens het ‘register van verwerkingsactiviteiten’, het ‘informatiebeveiligingsdocument’ en het ‘privacy-document’ zoals voorgeschreven in de wet ten behoeve van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De privacyverklaring van de NMV vindt u hier (PDF).

Gedragscode

Leden van de NMV bevestigen met hun lidmaatschap dat ze zich houden aan de gedragscode van de vereniging. De gedragscode wordt bij een volgende wijziging van het Huishoudelijk Reglement opgenomen in het HR.

ANBI

De Nederlandse Malacologische Vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan de vereniging zijn dus van de belasting aftrekbaar en over legaten hoeft de vereniging geen schenkingsrechten te betalen. Wilt u meer weten over schenken of nalaten aan de NMV, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Het door de Belastingdienst toegekende RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Nederlandse Malacologische Vereniging is: 803725358. Het meest recente Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen van de NMV vindt u hier.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk geheel belangeloos en ontvangen voor hun werk geen vergoeding.