STIBEMAN

DoelPluimdragers & Slijkgapers

De ‘STIchting tot BEhartiging van de belangen van de MAlacologie in Nederland’ (STIBEMAN) heeft tot doel de uitoefening van de malacologische wetenschap in Nederland te bevorderen. STIBEMAN verstrekt daartoe o.a. stimuleringsbijdragen die uit het vermogen van de stichting worden gefinancierd. Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit donaties, subsidies, legaten, erfstellingen en andere schenkingen. Het vermogen van de stichting is nog in opbouw. Subsidies worden daarom in beperkte mate uitgegeven.

STIBEMAN is geliëerd aan de Nederlandse Malacologische Vereniging (N.M.V.) en ontvangt vooral schenkingen van individuele leden.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden van de NMV, waaronder q.q. de voorzitter en penningmeester van die vereniging. Het bestuur bestaat uit:

De bestuursleden doen hun werk geheel belangeloos en ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

Wat ondersteunen wij?

Stichting Stibeman ondersteunt projecten die bijdragen aan de Nederlandse malacologie (zie het Reglement betreffende de door STIBEMAN te verstrekken subsidies). Dankzij een legaat van mevrouw E. Bergstrom-Muilwijk kan de stichting vanaf 2016 zijn de subsidiemogelijkheden uitbreiden. Hierdoor hoopt STIBEMAN een nog actievere rol te kunnen spelen bij het tot stand komen van malacologische projecten.

Financiële ondersteuning is mogelijk voor de volgende activiteiten:

 • De totstandkoming van malacologische publicaties.
 • Reiskosten voor een bezoek aan buitenlandse musea voor het bestuderen van (type)materiaal. Eisen: (1) de persoon is tenminste 3 jaar lid van de vereniging, (2) het bezoek mondt uit in een publicatie (en zo mogelijk een lezing voor de NMV), (3) indien het manuscript na 3 jaar nog niet gereed is moet de subsidie terug te worden gestort. Maximum subsidiebedrag: 600 euro.
 • Studenten die aan een Nederlandse universiteit een afstudeeronderzoek doen aan een malacologisch onderwerp, met als tegenprestatie een populaire samenvatting van het onderzoek in Spirula of een lezing voor de NMV. Maximum subsidiebedrag: 200 euro.
 • Reiskosten/onkosten (bijvoorbeeld veldwerkmaterialen zoals goede schepnetten etc.) voor een degelijke malacologische gebiedsinventarisatie door één of meerdere vrijwilligers die lid zijn van de NMV, dat uitmondt in een rapport of artikel. Maximum subsidiebedrag: 100 euro per persoon en 400 euro per project. Inventarisaties die gesubsidieerd worden door of uitgevoerd worden in opdracht van de overheid komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Reiskosten naar een malacologisch congres voor het houden van een presentatie of het tonen van een poster. Eisen: (1) de persoon is tenminste 3 jaar lid van de vereniging, (2) er moet een verslag gemaakt worden voor Spirula met daarin een aantal highlights / wetenswaardigheden van het congres. Maximum subsidiebedrag: 600 euro.
 • Kosten voor publicatie in een open access tijdschrift. Eisen: (1) de persoon is tenminste 3 jaar lid van de vereniging, (2) het betreft een publicatie met een malacologisch hoofdonderwerp (bijvoorbeeld taxonomisch, systematisch, biogeografisch of ecologisch), en (3) de ondersteuning van STIBEMAN wordt genoemd in het dankwoord. Maximum subsidiebedrag: 400 euro.
 • Digitale ontsluiting van wetenschappelijk dan wel historisch relevante malacologische informatie. Maximum subsidiebedrag: 500 euro.

Algemeen geldt dat na toekenning de betreffende persoon de eerstkomende 2 jaren geen subsidie meer kan aanvragen. Bij de subsidie voor reiskosten hanteren wij de tarieven van 2e klas openbaar vervoer, economy class vliegreizen en 0,19 cent per autokilometer. Ook een lid van het STIBEMAN-bestuur kan een aanvraag indienen. Dit wel onder de voorwaarde dat het indienende bestuurslid niet bij de afweging of beoordeling wordt betrokken en dat wanneer de stemmen staken de subsidietoekenning niet door gaat.

Eerder ondersteunde doelenSchepman cover HR

O.a. aan de volgende boeken is in het verleden een financiële bijdrage is geleverd:

In 2020 is één aanvraag toegekend uit de STIBEMAN-middelen:

 • € 1287 voor publicatie kosten van Basteria 84(4-6), december 2020.

In 2019 zijn aanvragen gehonoreerd voor de volgende activiteiten:

 • € 240 voor reis- en verblij[osten voor museumbezoek in Gotha door Gijs Kronenberg;
 • € 100 voor bijdrage aan veldwerk in Borneo in het kader van Tropical Biodiversity and Field Methods (South East Asia) door Maarten Lubbers.

In 2018 zijn eveneens twee aanvragen gehonoreerd :

In 2017 zijn subsidies toegekend voor de volgende malacologische activiteiten:

 • € 400 voor reis- en verblijfkosten te Parijs voor onderzoek in de collectie van het Muséum National d‘Histoire Naturelle naar aanvullende informatie ten behoeve van de monografie over Arthur Morelet door Bram Breure;
 • € 200 voor een reis naar Berlijn voor onderzoek naar het genus Ptychotrema door Werner de Gier;
 • € 400 voor veldwerkkosten door Bert Jansen.

In 2016 zijn eveneens drie aanvragen gehonoreerd:

 • € 400 voor een meerjarig onderzoek naar schorshorens in de Brabantse Biesbosch door Arno Boesveld;
 • € 400 voor een onderzoek naar de landslak Tropidophora cuveriana en een bezoek aan Madagascar daarvoor door Kim Jonkmans;
 • € 448,50 voor een bezoek aan het Molluscan Forum en  de afdeling mollusken van het museum in Londen voor Nautilus-onderzoek door Auke-Florian Hiemstra.

ANBI

STIBEMAN is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan STIBEMAN kunnen worden opgevoerd als aftrekpost bij uw belastingaangifte. Het door de Belastingdienst toegekende RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Stichting Stibeman is: 803725437. Meer informatie over schenken aan STIBEMAN vindt u hier. Het meest recente Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen van STIBEMAN vindt u hier.

Contactgegeven

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of de secretaris van STIBEMAN.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij de secretaris (zie hierboven). Gebruik daarvoor het aanvraagformulier (PDF).

Meer informatie